Politica SC AUTOMATICA SA în domeniul calităţii, mediului şi securităţii şi sănătăţii în muncă este de a livra produse/servicii de calitate, de a armoniza interesele firmei noastre cu cerinţele de protecţie a mediului şi de a desfăşura activităţi menite să îmbunătăţească securitatea şi sănătatea în munca, conforme cu cerinţele de management stabilite prin documentele de referinţă SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001;2018 (OHSAS 18001:2007).

 

MISIUNE

SC AUTOMATICA SA şi-a asumat misiunea de a îmbunătăţii continuu calitatea produselor sale în scopul satisfacerii tuturor clienţilor şi creşterii cifrei de afaceri.

 

VIZIUNE

Scopul pe termen lung al SC. AUTOMATICA SA este de a deveni liderul pieţei de echipamente de automatizare şi distribuţie din România.

 

OBIECTIVELE GENERALE stabilite de conducerea SC AUTOMATICA SA sunt:

• politica privind managementul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă să fie înţeleasă, aplicată, menţinută la toatenivelurile societăţii şi comunicată întregului personal, fiind disponibilă si pentru public;

• înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor astfel încât anual să se înregistreze cu 5% mai puţinereclamaţii decât în anul precedent;

• reducerea pierderilor tehnologice de materii prime cu circa 3 % pe an;

• prevenirea apariţiei neconformităţilor în realizarea echipamentelor/serviciilor realizate de noi, în acest sens urmărindreducerea cu 5% a neconformităţilor în fiecare an;

• obţinerea calităţii echipamentelor/serviciilor la un preţ optim prin utilizarea eficientă a resurselor tehnologice şi umane;

• menţinerea şi extinderea segmentelor de piaţă; 

• cunoaşterea cerinţelor legale şi de reglementare referitoare la calitate, mediu şi securitatea şi sănătatea muncii, aplicabileechipamentelor, serviciilor şi proceselor din SC AUTOMATICA SA;

• asigurarea unui sistem de organizare, care să permită evaluarea performanţei de mediu cu scopul de a nu se produce nici unincident de mediu;

• prevenirea poluării prin monitorizarea emisiilor de poluanţi şi un management al deşeurilor adecvat;

• asigurarea resurselor necesare, în special a personalului corespunzător calificat;

• consultarea angajatilor si implicarea acestora in luarea deciziilor

• asigurarea condiţiilor de muncă corespunzătoare astfel încât să nu se înregistreze nici un incident pe an.

 

Managementul organizaţiei se angajează:

• Să-şi desfaşoare activitatea în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, precum şi cu alte cerinţereferitoare la calitatea produselor/serviciilor, la aspectele de mediu şi riscurile de accidentare/ îmbolnăvire profesională.

• Să-şi îmbunătăţească continuu eficacitatea proceselor şi performanţa de mediu, în special prin adoptarea măsurilor deprevenire a poluării.

• Să elaboreze programe de prevenire a poluării mediului şi programe de prevenire a accidentelor şi a îmbolnăvirilorprofesionale.

• Sa respecte cerinţele legale în domeniul mediului şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi cele din domeniul nuclear conform Normelor CNCAN/ 2003:

        o Activităţile şi procesele privind realizarea produselor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare se desfăşoară în condiţii controlate, pe bază de proceduri documentate.

        o AUTOMATICA SA este în măsură să demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului implicat, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor de securitate nucleară, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în managementul proceselor care concură la realizarea produselor destinate domeniului nuclear.

        o În domeniul nuclear documentele solicitate spre aprobare de către client/ beneficiar prin comanda de procurareacceptată de AUTOMATICA SA, se supun aprobării acestuia.

 

Managerul HSEQ în calitate de reprezentant al managementului, se asigură că procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate şi menţinute, în general şi în cazurile specifice domeniului nuclear, pe toată perioada desfăşurării acestor activităţi.

 

Ne asumăm responsabilitatea privind riscurile şi răspunderea juridică în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

PRESEDINTE CA,

Julieta-Corina TRUICĂ

14.12.2018